Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen STRENGTH-PT

 

Strength -PT is de ondernemer. De Personal Trainingsstudio van Strength-PT is gevestigd te Bussum aan de Laarderweg 57E en kantoorhoudende en statutair gevestigd aan de Anne Franklaan 72 te Bussum.

Strength-PT is degene die een overeenkomst sluit. Contactpersoon voor Strength-PT is Barbara van Groningen-Potter, te bereiken op 06-50553202/ barbara@strength-pt.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende training en coaching die tussen de ondernemer en cliënt worden gesloten.

Strength-PT is gerechtigd de tarieven, reglementen en/ of openingstijden te allen tijde aan te passen. Strength-PT zal haar cliënten hier tijdig, schriftelijk over informeren.

Strength-PT biedt diverse trainingsprogramma’s aan, allen met een duur van 13 weken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met cliënt:

  • Personal Training: 1-op-1 persoon, 1-op-2 personen of 1-op-3 personen.
  • Small Group Training: maximaal 6x cliënten tijdens een trainingsmoment.
  • Transformation programma: 1-op 1 begeleiding op het gebied van voeding, mindset en lifestyle gericht op veranderen en volhouden. Het Transformation programma kan worden gevolgd in combinatie met Personal Training of Small Group Training.
  • Strength Coaching: 1-op -1 begeleiding op het gebied van voeding, mindset en lifestyle gericht op veranderen en volhouden. Strength Coaching bevat géén trainingselement.

Iedere cliënt verklaart door ondertekening van de overeenkomst, de door Strength-PT opgestelde algemene voorwaarden en in de personal Trainingsstudio gestelde huisregels na te leven.

Strength-PT is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/ huisregels de toegang, voor een door

Strength-PT te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat er enig recht op restitutie ontstaat/ of mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 2 Overige bepalingen

 

Alle gevallen en/ of situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Strength-PT beoordeeld. Alle geschillen die tussen Strength-PT en cliënten ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde Rechter te Amsterdam. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

De cliënt is eenieder (meerderjarig) die met Strength-PT een overeenkomst aangaat.

De overeenkomst is de overeenkomst tussen Strength-PT en de cliënt. Strength-PT verstaat onder schriftelijk zowel fysiek (papier) als digitaal.
Men gaat voor zowel de 1-op- 1 (1-op -2 of 1-op-3) Personal Training (PT), alsmede het Transformation programma en de Small Group

Trainingen (SGT) een abonnement van 13 weken (drie maanden) aan.
Cliënt confirmeert zich aan (een) vaste tijd(en) en dag(en) waarop de training zal plaatsvinden (trainingsmoment). Tussentijds wijzigen van het trainingsmoment is niet mogelijk, tenzij in overleg en na goedkeuring van de directie.

De overeenkomst eindigt automatisch aan het eind van de overeengekomen periode (13 weken) en kan tussentijds niet worden opgezegd.

Strength-PT is te allen tijde bevoegd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen / te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Trainingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet door derden worden afgenomen / of door derden worden ingehaald.

 

Artikel 4 Betaling

 

Cliënt ontvangt tijdens de aangegane overeenkomst 3 maanden lang (13 weken), de 20ste van elke maand een factuur met het maandbedrag, welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.

Indien cliënt om onvoorziene, danwel voorziene redenen niet kan komen trainen, behoudt cliënt de betalingsverplichting en zal onverminderd de betreffende training betaald dienen te worden.

Indien cliënt de factuur niet binnen 10 dagen heeft voldaan, zal Strength-PT cliënt een herinnering sturen, waarbij cliënt in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog binnen 5 dagen aan zijn/ haar
betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling nog steeds uitblijft, behoudt Strength-PT zich het recht voor om betreffende cliënt de trainingen te ontzeggen, waarbij de betalingsverplichting
onverminderd zal worden behouden.

 

Artikel 5 Afzegging & Inhalen

 

Small Group Training specifiek

Het afzeggen van een training (om welke reden dan ook) dient minimaal 24 uur van te voren (op de dag van de training) te worden doorgeven aan Strength-PT (via e-mail of per whatsapp bericht). Dit, zodat Strength-PT in de gelegenheid wordt gesteld om op de vrij gekomen plek een andere cliënt kunnen te plaatsen.

Indien cliënt een training heeft gemist en cliënt deze binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur heeft afgezegd, biedt Strength-PT cliënt de mogelijkheid om de betreffende training in te halen. Het inhalen hiervan kan geschieden tot maximaal 4 weken na de betreffende geannuleerde training en mits er een lopende overeenkomst van kracht is.

Eindigt een overeenkomst en wordt deze niet verlengd, dan vervallen alle nog openstaande inhaaltrainingen automatisch. De laatste betalingsverplichting blijft behouden.

Cliënt is geheel zelf verantwoordelijk voor het regelen van dit inhaaltrainingsmoment.

Inhaaltrainingen m.b.t. de Small Group Trainingen kunnen alleen geschieden wanneer er in een Small Group Training een plek beschikbaar is gekomen. Indien cliënt en Strength-PT samen geen mogelijkheid zien om de in te halen training in te plannen, komt de inhaaltraining na maximaal 4 weken te vervallen voor rekening van cliënt. Strength-PT hanteert een wachtlijst op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” m.b.t. inhaaltrainingen en beschikbaar gekomen plekken.

Wanneer men niet tijdig afzegt, komt de betreffende training te vervallen en kan deze niet meer worden ingehaald. De betalingsverplichting blijft behouden.

Indien er in een Small Group Trainingsmoment door dusdanig veel cliënten wordt afgezegd, en er ten gevolge hierdoor nog maar 2 Small Group Trainingscliënt overblijft, zal deze training worden geannuleerd. Strength-PT zal voor de betreffende cliënt een mogelijkheid creëren zodat cliënt deze training op een ander moment (binnen de lopende overeenkomst) kan inhalen.

Personal Training specifiek

Het afzeggen van een training (om welke reden dan ook) dient minimaal 24 uur van te voren (op de dag van de training) te worden doorgeven aan Strength-PT (via e-mail of per whatsapp bericht). Dit, zodat Strength-PT in de gelegenheid wordt gesteld om op de vrij gekomen plek een andere cliënt kunnen te plaatsen.

Eindigt een overeenkomst en wordt deze niet verlengd, dan vervallen alle nog openstaande inhaaltrainingen automatisch. De laatste betalingsverplichting blijft behouden.

Cliënt is geheel zelf verantwoordelijk voor het regelen van dit inhaaltrainingsmoment.

Wanneer men niet tijdig afzegt, komt de betreffende training te vervallen en kan deze niet meer worden ingehaald. De betalingsverplichting blijft behouden.

1-op-1
Indien cliënt een training heeft gemist en cliënt deze binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur heeft afgezegd, biedt Strength-PT cliënt de mogelijkheid om de betreffende training op een ander moment, in overleg met Strength-PT, in te halen. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn hierbij uitgesloten. Het inhalen hiervan kan geschieden tot maximaal einde van de lopende overeenkomst.

1-op-2
Indien cliënt 1 binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert en de training voort wordt gezet door cliënt 2, biedt Strength-PT cliënt 1 de mogelijkheid om de training in te halen in een Small Group Training.

Indien cliënt 1 binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert en cliënt 2 hierdoor ook de training binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert, biedt Strength-PT de mogelijkheid om de betreffende training op een ander moment, in overleg met Strength-PT, in te halen. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn hierbij uitgesloten. Het inhalen hiervan kan geschieden tot maximaal einde van de lopende overeenkomst.

1-op-3
Indien cliënt 1 binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert en de training voort wordt gezet door cliënt 2 en cliënt 3, biedt Strength-PT cliënt 1 de mogelijkheid om de training in te halen in een Small Group Training.

Indien cliënt 1 en cliënt 2 binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert en de training voort wordt gezet door cliënt 3, biedt Strength-PT cliënt 1 en cliënt 2 de mogelijkheid om de training in te halen in een Small Group Training.

Indien cliënt 1 binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleert en cliënt 2 en cliënt 3 hierdoor ook binnen de gestelde tijd van minimaal 24 uur annuleren, biedt Strength-PT de mogelijkheid om de betreffende training op een ander moment, in overleg met Strength-PT, in te halen. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn hierbij uitgesloten. Het inhalen hiervan kan geschieden tot maximaal einde van de lopende overeenkomst.

 

Artikel 6 Proefles & Intakegesprek

 

Strength-PT biedt potentiële nieuwe SGT cliënten de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos een proefles te volgen op een door cliënt gekozen trainingsmoment (mits er een plek beschikbaar is).

Voor potentiële nieuwe PT cliënten biedt Strength-PT vrijblijvend en kosteloos een intakegesprek van 1 uur, inclusief een training van 30 minuten waarin alle basisoefeningen en de werkwijze van Strength-PT zal worden uitgelegd.

Voor potentiele nieuwe Transformation programma cliënten biedt Strength-PT vrijblijvend en kosteloos een intakegesprek waarin alles uitvoerig wordt uitgelegd.

Om bovenstaande reden heeft Strength-PT geen bedenktijd of herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens & Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens en gegevens die u aan Strength-PT verstrekt heeft, omtrent algemene gegevens en uw gezondheid, verzamelt Strength-PT uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend trainingsadvies.

De persoonlijke gegevens van de cliënten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Strength-PT gebruikt.

Strength-PT zal deze gegevens zorgvuldig verwerken en beheren. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Cliënt is zich bewust dat hij/ zij bepaalde persoonsgegevens aan Strength-PT verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

Cliënt gaat akkoord met de privacy verklaring van Strength-PT en geeft Strength- PT toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een overeenkomst, het opstellen en versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van de dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

Strength-PT is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen. De Personal Trainingsstudio van Strength-PT is één ruimte en biedt geen mogelijkheid tot het aanbieden van lockers om persoonlijke eigendommen in op te bergen.

Strength-PT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

Strength-PT is niet aansprakelijk voor enig letsel en/ of schade van welke aard dan ook, opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de trainingen van Strength-PT.

Het gebruik van de faciliteiten en het trainen binnen Strength-PT geschiedt op eigen risico. Strength-PT zal niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele lichamelijke klachten, letsel of schade voortkomende uit gevolgde trainingen of het gebruik van de faciliteiten.

Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Strength-PT, is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Cliënt is verplicht en verantwoordelijk zowel vooraf, tijdens, als na afloop van begeleidde training melding te maken van blessures, ziekten en/ of andere lichamelijke aandoeningen en/ of informatie te verschaffen waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van de oefeningen noodzakelijk is.

 

Artikel 9 Orde & Veiligheid

 

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/ of te verhandelen. Gebruik/ verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

Cliënten dienen zich te houden aan de door Strength-PT gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/ of onbetamelijke taal, of het onzorgvuldig omgaan met materiaal zulks naar het oordeel van Strength-PT.

Bij overtreding is Strength-PT gerechtigd om cliënten de toegang tot de Personal Trainingsstudio te ontzeggen en de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.